12. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Actualizat 10.05.2018
Prin Decizia ANSPDCP nr. 200/2015 se limiteaza obligatia notificarii operatiunilor de prelucrare a datelor personale la o serie de situatii specifice. Categoriile de date personale prelucrate de catre S.C. Bogdania Bragagerie SRL sunt: numele si prenumele, adresa de e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), telefon/fax.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, S.C. Bogdania Bragagerie SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe bogdania.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, gestiune economico-financiara.
Conform Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (”Regulamentul”) si a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, SC. Bogdania Bragagerie SRL are obligatia de a prelucra date cu caracter personal in conformitate cu principiile de prelucrare si in conditii de securitate tehnica si numai pentru scopurile specificate mai jos.
Principii de prelucrare
Principiile urmate de SC Bogdania Bragagerie SRL pentru protectia utilizatorilor Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:
1. Colectarea datelor cu caracter personal se face numai in scopurile specificate, clare si legitime si acestea nu sunt prelucrate in alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
2. Datele cu caracter personal trebuie sa fie adecvate, relevante si neexcesive in raport cu scopul pentru care sunt colectate si/sau prelucrate ulterior.
3. Datele cu caracter personal trebuie sa fie exacte si daca este necesar sa fie actualizate sau sterse in conformitate cu cererile dumneavoastra. Vom lua toate masurile rezonabile pentru stergerea sau rectificarea datelor inexacte, incomplete, avand in vedere scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate in continuare.
4. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu se pastreaza mai mult timp decat este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
5. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in conditii de securitate, si astfel se asigura un nivel de protectie impotriva accesului neautorizat sau ilegal, si de asemenea in fata pierderii, distrugerii sau deteriorarii acestora.
6. S.C. Bogdania Bragagerie SRL nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.bogdania.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
7. Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.
SC Bogdania Bragagerie SRL pastreaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului sau conform cerintelor Regulamentului.
Tipuri de date si scopuri de prelucrare
Principalele date cu caracter personal pe care le prelucram cu privire la utilizatorii Site-ului nostru se refera la:
* date de identificare (nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, numere de telefon, adresa de e-mail etc.)
* pentru persoane juridice: adresa de livrare si CUI – pentru intocmirea facturii fiscale
Datele personale sunt colectate de catre SC Bogdania Bragagerie SRL exclusiv in mod direct de la dumneavoastra si nu de la terti. De exemplu, datele sunt colectate atunci cand dumneavoastra va creati un cont de utilizator, atunci cand va abonati la newsletter-ul nostru sau atunci cand plasati o comanda pe site.
Datele cu caracter personal cu privire la utilizatorii Site-ului vor fi prelucrate in conformitate cu Regulamentul si vor fi utilizate de catre SC Bogdania Bragagerie SRL in urmatoarele scopuri:
1. facturarea produselor si serviciilor comandate;
2. prelucrarea si expedierea comenzilor de produse, precum si prestarea serviciilor comandate;
3. informarea utilizatorilor cu privire la statusul comenzilor plasate, prin telefon si prin mesaje transmise prin e-mail si SMS;
4. evaluarea produselor si serviciilor oferite;
5. de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail cu privire la produse si servicii existente sau noi produse si servicii exclusiv ale SC Bogdania Bragagerie SRL nu si ale partenerilor sai sau promotii, concursuri sau orice alte actiuni de marketing desfasurate doar de catre SC Bogdania Bragagerie SRL, nu si de partenerii sai, numai in masura in care dumneavoastra v-ati exprimat acordul expres si neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului si/sau telefonului in acest scop;
6. preluarea si solutionarea de catre SC Bogdania Bragagerie SRL a cererilor, intrebarilor si reclamatiilor adresate;
7. realizarea de rapoarte si analize cu privire la activitatea economica a SC Bogdania Bragagerie SRL, cu scopul de a ajuta in managementul operational, precum si cu scopul de analiza gradul de performanta al activitatii economice a SC Bogdania Bragagerie SRL
8. arhivarea documentelor care se realizeaza cu privire la relatia dintre dumneavoastra si SC Bogdania Bragagerie SRL
9. solutionarea litigiilor, investigatiilor sau oricaror altor plangeri /petitii la care SC Bogdania Bragagerie SRL este parte.
De asemenea precizam ca SC Bogdania Bragagerie SRL foloseste uneori datele cu caracter personal pentru o serie de scopuri secundare (e.g., audit intern, extern, arhivare, etc.), acestea fiind intotdeauna compatibile cu scopurile principale pentru care datele respective au fost initial colectate de catre SC Bogdania Bragagerie SRL.
SC Bogdania Bragagerie SRL se obliga sa nu faca publice datele cu caracter personal transmise de catre dumneavoastra prin intermediul Site-ului, sa nu le comercializeze si sa nu le dezvaluie catre terte parti, cu exceptia situatiei in care se afla intre partenerii agreati in mod expres de catre SC Bogdania Bragagerie SRL (exemplu: furnizorii de servicii de curierat, furnizorii de servicii de gestiune-economica, furnizorii de servicii de administrare a site-ului, furnizori de servicii de trimitere a newsletter-ului etc.). Intr-o astfel de situatie, SC Bogdania Bragagerie SRL se va asigura ca partenerul colaborator, ales cu atentie, va indeplini cerintele legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal.
Principii de prelucrare
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor Site-ului vor fi prelucrate intotdeauna avand la baza un obiectiv legal, dupa cum impune Regulamentul. Mai exact, prelucrarile efectuate de catre noi se intemeiaza pe urmatoarele principii:
1. consimtamantul explicit oferit de catre utilizatori, daca ne aflam in cazul in care ne-ati acordat acest consimtamant (e.g., in caz de marketing direct: transmiterea unui newsletter),
2. executarea unui contract la care utilizatorii sunt parte, (prelucrarea si expedierea comenzilor de produse plasate de catre dumneavoastra, furnizarea de servicii suport, notificari) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea utilizatorilor de incheiere a unui contract (e.g., prezentarea ofertelor noastre). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numar de telefon.
3. daca este cazul, o obligatie legala aflata in sarcina SC Bogdania Bragagerie SRL(e.g., obligatii de raportare catre autoritati). Datele care sunt necesare pentru acest scop sunt: nume, prenume, adresa de livrare, adresa de facturare, adresa de e-mail, numar de telefon.
4. obiectivul legitim al SC Bogdania Bragagerie SRL legat de administrarea companiei (de exemplu: centralizarea operatiunilor si mentinerea unei baze de date interne, analizarea unor idei de eficientizare a modului in care este operata activitatea economica a SC Bogdania Bragagerie SRL, efectuarea unor analize statistice cu privire la portofoliul de utilizatori).
Perioada de stocare
In vederea realizarii scopurilor mai sus-mentionate, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate de catre SC Bogdania Bragagerie SRL pentru o perioada nedeterminata in cazul furnizarii de produse si servicii si pe perioada nedeterminata in cazul datelor cu caracter personal necesare transmiterii newsletter-ului.
Drepturile dumneavoastra, ale utilizatorului site-ului cu privire la datele cu caracter personal
Drepturile care pot fi exercitate, in mod individual sau cumulat, de catre dumneavoastra, cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal sunt urmatoarele:
1. Dreptul la stergerea datelor(”dreptul de a fi uitat”) – puteti cere stergerea datelor dumneavoastra personale in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala). Astfel puteti obtine din partea SC Bogdania Bragagerie SRL stergerea respectivelor date,
2. Dreptul de acces– puteti solicita confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre SC Bogdania Bragagerie SRL. In cazul in care sunt prelucrate puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitare dumneavoastra, SC Bogdania Bragagerie SRL va elibera si o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifata in functie de costurile efective suportate de SC Bogdania Bragagerie SRL,
3. Dreptul la rectificare– puteti obtine modificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informatii suplimentare,
4. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal– va puteti opune in orice moment prelucrarii sau a crearii de profiluri, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, aceasta prelucrare fiind efectuata pe baza interesului legitim al SC Bogdania Bragagerie SRL sau in exercitiul unui interes public sau al unei autorizari cu care este investita SC Bogdania Bragagerie SRL,
5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti obtine din partea SC Bogdania Bragagerie SRL restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati, sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu doriti stergerea datelor, ci optati pentru restrictionarea acestora). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, datele nu vor mai fi prelucrate,
6. Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modul in care SC Bogdania Bragagerie SRL prelucreaza datele cu caracter personal. Plangerea va fi depusa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
7. Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format structurat si clar, care sa poata fi citit automat, si puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de catre dumneavoastra catre SC Bogdania Bragagerie SRL, si numai daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate, si are ca obiectiv legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul dumneavoastra,
8. Dreptul de a va retrage consimtamantul– va puteti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC Bogdania Bragagerie SRL in orice moment, in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila,
Aceste drepturi pot fi exercitate de catre dumneavoastra fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la adresa de mail bragabogdania@icloud.com, sau prin posta, la adresa: SC Bogdania Bragagerie SRL, str, dr. C-tin Severeanu, nr. 21, sector 5, Bucuresti.
Revizuiri ale Politicii de Confidentialitate
SC Bogdania Bragagerie SRL isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza aceasta Politica  de Confidentialitate, in orice moment. Informatiile suplimentare vor fi incluse intr-un document actualizat, pe care il veti putea gasi la link prelucrarea datelor cu caracter personal.
De aceea, atunci cand accesati site-ul va rugam sa verificati sectiunea dedicata Protectiei datelor cu caracter personal deoarece este posibil sa fi intervenit modificari de la ultima vizita.
In cazul in care aveti intrebari in legatura cu informatiile prezentate pe aceasta pagina va rugam sa ne scrieti la adresa bragabogdania@icloud.com.